Stichting VMTC-Rotary

RSIN: 816157947

Begin 2016 is de naam van de stichting gewijzigd van “Stichting VMTC-Motary” naar “Stichting VMTC-Rotary”. Hiermee komt de samenwerking van de Rotary afdeling Ermelo-Putten en de Veluwse Motor Tour Club beter tot uitdrukking. 

 

Bestuur

  • Ruud Sigterman (onafhankelijk), voorzitter
  • Bertjan Jousma (namens Rotary), secretaris
  • Alex Smidts (namens VMTC), penningmeester
  • Gerard Hol (namens Rotary), lid
  • Herman Kamphorst (namens VMTC), lid

 

Beleidsplan Stichting VMTC-Rotary

Het doel van de stichting is om jaarlijks financiële opbrengsten te genereren voor het ondersteunen van (internationale) projecten op het terrein van welzijn in het algemeen en het zieke kind in het bijzonder. Dit doel wordt vooral gerealiseerd door het jaarlijks (doen) organiseren van een jaarlijks terugkerend motorevenement. Voor de organisatie hiervan doet zij een beroep op de medewerking van de Rotary Ermelo-Putten en de VMTC.

De opbrengsten van dit evenement worden gegenereerd uit:

  • Inschrijfgelden van de deelnemers aan het motorevenement;
  • Subsidies en donaties;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Andere verkrijgingen en baten.

 

De opbrengsten worden onder aftrek van de directe kosten, hierop betrekking hebbend, volledig aangewend voor financiële ondersteuning van het beoogde doel. De stichting streeft er naar maximaal een zodanig eigen vermogen aan te houden, dat hieruit de kosten voor het volgende evenement kunnen worden betaald. Gelden onder beheer van de stichting zullen risicoloos bij een bank worden aangehouden (rek. courant en/of spaarrekening). 

De bestuurders van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Doelen: De projecten, waarvoor deze evenementen worden georganiseerd, kunnen worden aangedragen door de Rotary Ermelo-Putten en/of de VMTC. De aangedragen projecten worden in eerste instantie beoordeeld door een daartoe aangestelde commissie, die een met argumenten onderbouwd voorstel doet aan het Bestuur van de Stichting. Het Bestuur van de stichting bepaalt uiteindelijk welk project er in enig jaar wordt ondersteund.

Dit plan geldt zo lang er geen nieuwe of gewijzigde inzichten ontstaan.

Februari 2020.